مقایسه بروکرهای فارکس

بروکر تاریخ تاسیس حداقل سپرده حداکثر اهرم اسپرد هدیه ریبیت بیشتر
2008 1$ 1:2000 از 0.1 پیپ تا 33% اسپرد
2009 5$ 1:888 از 0.3 پیپ 50% هدیه تا 0.9 پیپ
2006 1$ 1:1000 از 0.3 پیپ تا 100% تا 1.25 پیپ
قند خون ناشتا کارگزار 2009 5$ 1:2000 از 0.0 پیپ هر سپرده 100% تا 68 دلار / لات
2010 5$ 1:2000 از 0.0 پیپ 100% هدیه سپرده تا 10.5 دلار / لات
2010 5$ 1:1000 از 0.2 پیپ 100% هدیه سپرده پیپ 0.51
2008 1$ 1:1000 از 0.0 پیپ 40% هدیه سپرده تا 1.8 پیپ
2007 50$ 1:500 از 0.7 پیپ 40% هدیه سپرده تا 27 پیپ
2010 5$ 1:1000 از 0.4 پیپ هر سپرده 100% تا 9 دلار / لات